หลักสูตรอบรมภายในสถานที่


หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support and AED)

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
1 อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:30 - 16:30 27 คน 27/27 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมภายในสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ