หลักสูตรด้านสุขภาพอนามัย

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพ และดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง ( หน่วยการเรียนที่ 2 )

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมอาสาสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรในโครงการ Trainer Bank สำหรับอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพ ที่มีจิตอาสาเป็นวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย ในการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเป็นวิทยากรเครือข่ายในการขยายผลการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครที่มีความต้องการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลตนเองผู้สูงอายุได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เป็นวิทยากร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุหรือ อาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ   ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...