หลักสูตรด้านสุขภาพอนามัย

Trainer Bank การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ( วิทยากรเครือข่ายขยายผลไปยังประชาชน )

เป็นหลักสูตรการผลิตวิทยากรเครือข่าย เพื่อมาขยายผลจัดอบรมให้กับประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน ในการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม จึงมีการสรรหาจิตอาสา และอาสาสมัคร ที่เป็นผู้ที่ลาออกหรือเกษียณอายุแล้วที่มีความพร้อม และสมัครใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์ มาช่วยพัฒนางานของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ Trainer Bank โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ ทั้งในและนอกสภากาชาดไทย โดยเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์จากการทำงาน มีความพร้อมในการเป็นวิทยากร มาช่วยพัฒนางานด้านการฝึกอบรม เพื่อขยายฐานงานด้านอาสาสมัครและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

Trainer Bank การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรการสร้างวิทยากรเครือข่ายที่มีจิตอาสาและอาสาสมัครที่จะมาช่วยพัฒนางานของสภากาชาดไทย ในรูปแบบการฝึกอบรม ภายใต้โครงการ Trainer Bank โดยการอบรมประชาชนให้เป็นวิทยากรเครือข่าย ( Train For Trainer ) เพื่อสนับสนุนการขยายผลความรู้ให้กว้างขวางขึ้น เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนในการดำเนินการฝึกอบรมและการบูรณาการงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จึงมีแนวคิดในการสรรหาและรวบรวมจิตอาสาและอาสาสมัครที่เกษียณอายุ หรือลาออก โดยเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีความพร้อมในการเป็นวิทยากรเครือข่ายของสภากาชาดไทย มาช่วยงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุยืนยาวรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน บุคคลในครอบครัวและผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เป็นหลักสูตรให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มวัยทำงานและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย นำมาสู่การมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

อ่านเพิ่มเติม...