หลักสูตรด้านสุขภาพอนามัย

การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพ และดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง ( หน่วยการเรียนที่ 2 )

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมอาสาสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรในโครงการ Trainer Bank สำหรับอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพ ที่มีจิตอาสาเป็นวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย ในการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเป็นวิทยากรเครือข่ายในการขยายผลการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครที่มีความต้องการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลตนเองผู้สูงอายุได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เป็นวิทยากร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุหรือ อาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรวิทยากรสอนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน

ปัจจุบัน ผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้น ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยด้วยจำนวนผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากทำให้การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขทำได้ล่าช้าและไม่ทั่วถึง    การสร้างอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น    ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านสุขภาพอนามัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   จึงเป็นสิ่งที่ทุกเรือนจำควรเล็งเห็นความสำคัญและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกเรือนจำ     จึงควรมีวิทยากรที่สามารถให้การอบรมอาสาสมัครได้อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครอบคลุม 4 ด้าน

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาของสังคมไทยและสาธารณสุขที่มีความรุนแรงมากปัญหาหนึ่ง  จากสถิติโดยองค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่า 1 ใน 6 ประชากรโลกป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง   นับเป็นตัวเลขที่สูงมาก  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาการอ่อนแรงของร่างกายคล้ายกัน   แต่ระดับความรุนแรงของปัญหาแตกต่างกัน   ขึ้นกับระยะเวลาและรอยโรคที่เกิดภายในสมองที่มีการสูญเสียมากน้อยเพียงใด   ถ้าญาติหรือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจไปโรงพยาบาลได้ทันทีก็จะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน

ปัจจุบันผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้น ด้วยความแออัด และการขาดความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ทำให้ผู้ต้องขังส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน  การส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง   เป็นการช่วยให้ผู้ต้องขังมีคุณชีวิตที่ดีขึ้น    และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ   ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก

หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กเป็นหลักสูตรสำหรับประชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในงานพี่เลี้ยงเด็ก ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเลี้ยงดูทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม พร้อมนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน หรือดูแลคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการดูแลมารดาและทารก

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องการดูแลมารดา  และทารกให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลขณะตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง     ลดอัตราเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด  รวมทั้งสามารถให้การดูแลทารกได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรวิทยากรเคหพยาบาล

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัคร ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่บ้านให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลผู้ป่วย ให้สามารถดูแลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยในครอบครัว และเผยแพร่ความรู้นี้ต่อชุมชนได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรเคหพยาบาล

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมประชาชนทั่วไป หรือผู้สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมอาสาสมัครและประชาชนที่มีจิตอาสาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล/ทางน้ำ การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆตามอาการ การนำพาผู้บาดเจ็บ พร้อมประสานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งผู้บาดเจ็บไปรักษายังโรงพยาบาลต่อไปได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...