หลักสูตรด้านปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไปนอกสถานที่

ในปัจจุบันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดอันตรายตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย พิการ จนกระทั่งถึงเสียชีวิต จากสถิติการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินพบมากที่สุด 3 อันดับ คือ อุบัติเหตุยานยนต์ หายใจลำบาก และไม่รู้สึกตัว ( สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2562 ) นอกจากนี้ พบว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดภายนอกโรงพยาบาล ผู้พบเห็นเหตุการณ์จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน จึงมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความมั่นใจที่จะให้การช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ลดการเจ็บปวด ลดความพิการ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน เป็นหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสานในรูปแบบออนไลน์และการฝึกทักษะการปฏิบัติกับทีมวิทยาจารย์ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษารายละเอียดวิชาด้วยตนเองผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย และรับฟังการบรรบายสรุป ถาม – ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่าน Zoom สำหรับภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกทักษะตามวันและเวลาที่กำหนด เมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาสาสมัครที่มีความสนใจ โดยเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรนี้ครอบคุลมตามมาตรฐานของสหพันธ์สภากาชาด ( IFRC )

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ในปัจจุบันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดอันตรายตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย พิการ จนกระทั่งถึงเสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดภายนอกโรงพยาบาล และผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น จึงเล็งเห็นว่าควรจัดอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ให้มีความรู้และมีทักษะการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความมั่นใจที่จะให้การช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ลดการเจ็บปวด ลดความพิการ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดอันตรายตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย พิการ จนกระทั่งถึงเสียชีวิต จากสถิติการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินพบมากที่สุด 3 อันดับ คือ อุบัติเหตุยานยนต์ หายใจลำบาก และไม่รู้สึกตัว ( สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2562 ) นอกจากนี้ พบว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดภายนอกโรงพยาบาล ผู้พบเห็นเหตุการณ์จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน จึงมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความมั่นใจที่จะให้การช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ลดการเจ็บปวด ลดความพิการ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

เป็นหลักสูตรวิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มบุคลากรที่ทำงานกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อสอน เผยแพร่ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหวในโรงเรียนหรือหน่วยงาน ให้ประชาชนในกลุ่มคนพิการได้มีความรู้ด้านปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ / ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชน

เป็นหลักสูตรให้ความรู้แก่ประชาชน พนักงานภาครัฐภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อสามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง และช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินให้พ้นวิกฤตก่อนโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดห่วงโซ่การรอดชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...