หลักสูตรด้านปฐมพยาบาล

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน )

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

เป็นหลักสูตรบริการสังคม สำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ / ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานเป็นหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสาน ในรูปแบบออนไลน์และการฝึกทักษะการปฏิบัติกับทีมวิทยาจารย์ โดยผู้อบรมสามารถศึกษาทบทวนความรู้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอในกลุ่มเฟสบุ๊ค และรับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนผ่านระบบซูมกับวิทยาจารย์ทุกสัปดาห์ ( 3 ครั้ง ) สำหรับภาคปฏิบัติผู้อบรมต้องสามารถเข้ารับการฝึกทักษะและทดสอบการปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนด ( 2 วัน ) เมื่อผู้อบรมทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้สามารถได้รับวุฒิบัตรของศูนย์ฝึกอบรมฯ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครช่วยเหลือปฐมพยาบาล หรือผู้ที่มีความสนใจ หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อที่จำเป็นตามมาตรฐาน IFRC เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้วท่านสามารถเป็นนักปฐมพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ ด้านการปฐมพยาบาลที่ครอบคลุมครบตามมาตรฐาน ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และปลอดภัยก่อนนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาจากบริการทางการแพทย์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...