วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากรกลุ่มเป้าหมายภาคใต้ -

วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาล
2. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ระหว่างวิทยากรเครือข่ายด้วยกันเองและสภากาชาดไทย
3. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการขยายผลความรู้ด้านการปฐมพยาบาลในแต่ละจังหวัด

 

หัวข้อการอบรม

เวลา หัวข้อวิชา
9.00 น. - 11.00 น Update  CPR  2020  in  New Normal
Update   การปฐมพยาบาลในหัวข้อต่าง ๆ
11.15 น. – 12.00 น. Update   เรื่องหลักสูตรการสอนการปฐมพยาบาล
13.00 น. – 14.30 น. เทคนิควิทยากรสอนปฐมพยาบาล
14.45 น. – 16.30 น. อภิปรายความยั่งยืนในการจัดอบรมเรื่องการสอนปฐมพยาบาล

วิธีการอบรมบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน80 คน
วิทยากรวิทยากรของกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรมวิทยากรเครือข่ายหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  6 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยสึนามิ
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ-
การรับสมัครhtt://www.training.redcross.or.th
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802