วิทยากรสอนปฐมพยาบาลบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย -

-

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-

หัวข้อการอบรม

เวลา 08.30 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น.
  ภาคทฤษฎี
       -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาชาด
       -  การปฐมพยาบาล
             -  หลักการปฐมพยาบาล
                    - หลักการปฐมพยาบาลและการประเมินผู้บาดเจ็บ
                    -  การขอความช่วยเหลือและการส่งต่อผู้บาดเจ็บ
             -  การปฐมพยาบาลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
                    -  ภาวะหมดสติ
                    -  ภาวะลมแดด
                    -  การชัก
                    -  โรคหลอดเลือดสมอง
                    -  ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
             -  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
                    -  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง
                       ฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
                       ( Automated External Defibrillator : AED )

  ภาคปฏิบัติ
        -  การประเมินผู้บาดเจ็บ
        -  การจัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ
        -  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
  ภาคทฤษฎี
     -  การสำลักและการปฐมพยาบาล
     -  การห้ามเลือด
     -  การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก

  ภาคปฏิบัติ
     -  การปฐมพยาบาลผู้สำลัก
     -  การห้ามเลือด
     -  การเข้าเฝือก ข้อมือหัก ข้อศอกหัก ขาท่อนล่างหัก

วิธีการอบรมบรรยาย  สาธิต และฝึกปฏิบัติ  สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน65 คน
วิทยากรวิทยากรของกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
  1. อายุไม่เกิน 60 ปี  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือผู้มีประสบการณ์ในการสอน และครูผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
  2. มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือคนพิการ มีใจรักการเป็นครู / วิทยากร
  3. ปฏิบัติงาน ครู อาจารย์ ผู้สอน ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
  4. สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิทยากรได้ตลอดหลักสูตร
  5. สามารถอุทิศเวลาและปฏิบัติงานขยายผลความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ ผู้ดูแล ผู้ปกครองคนพิการ ในหน่วยงาน/สังกัดของตนเอง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม  
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตร อายุ 3 ปี
การรับสมัครhtt://www.training.redcross.or.th
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802