ความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety ) Road Safety

ความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความปลอดภัยทางถนน

หัวข้อการอบรม

ความปลอดภัยทางถนน

วิธีการอบรมบรรยาย  สาธิต และฝึกปฏิบัติ  สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม3 วัน
รับจานวน30 คน
วิทยากรวิทยากรของกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม-
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัคร-
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802