ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง Health Literacy of the Diabetes Mellitus and Hypertension Prevention in Work-age Group

เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก 2 อ. ( อาหาร, ออกกำลังกาย )
 

หัวข้อการอบรม

การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
 
วันที่ 1 วันที่ 2
เวลา 9.00-16.00 น.
ภาคทฤษฎี
 • ความสำคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 • การสืบค้น เข้าถึง ข้อมูล และบริการสุขภาพ
 • รู้จริง เข้าใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • รูปแบบการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค
 • รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค
 • เทคนิคการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ
 • เทคนิคการตัดสินใจ ลด ละ เลิก  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • การบอกต่อเรื่องราวสุขภาพ
เวลา 9.00-16.00 น.
ภาคปฏิบัติ
 • ฝึกทักษะปฏิบัติการสืบค้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ต้องการ
 • ฝึกทักษะปฏิบัติการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว และเจรจาต่อรอง
 • ฝึกทักษะการตัดสินใจ เพื่อลดละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • วางแผน สร้างเป้าหมาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย

วิธีการอบรมบรรยาย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ ทดสอบก่อนและหลังการอบรม
ระยะเวลาการอบรม2 วัน
รับจานวน30 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก
วัน เวลา สถานที่วันที่ 1 อบรม online ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom, วันที่ 2 อบรม ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้อง 2 – 3
คุณสมบัติผู้อบรม
1.  เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
2.  อายุระหว่าง 18 – 60 ปี
3.  มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
4.  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี
5.  สามารถใช้แอปพลิเคชัน Zoom ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีอายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครติดต่อหน่วยงานของท่าน และให้หน่วยงานของท่านส่งรายชื่อตอบรับในหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมอบรม ส่งมาที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และเมื่อเปิดหลักสูตร กรุณาลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ในวัน เวลา ที่กำหนด อีกครั้งหนึ่ง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การอบรม
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802