การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้

หัวข้อการอบรม

วันที่ 09.00 – 12..00 น. 13.00 – 15.30 น.
1
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาชาด   
  • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • โรคและอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
  • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ. : อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ / อดิเรกและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ / อนามัย / อารมณ์
  • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : การออกกำลังกาย
  • กิจกรรมฐานการเรียนรู้ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ฐานที่ 1 อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
ฐานที่ 2 อนามัย
 

วิธีการอบรมเรียนทฤษฎีและสอบภาคทฤษฎีทาง Online
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน60 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม1.  อายุ 18 - 60 ปี
2.  สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
3.  สามารถใช้โปรแกรม Zoom ได้
ค่าลงทะเบียนอบรม บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
การรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802