การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรมหลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุ"
 
วัน / เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
1 ลงทะเบียน
พิธีเปิด
  -  ทดสอบก่อนอบรม
      -  บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  -  ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืน
     1.  ฐานอนามัย
     2.  ฐานอากาศ / อุจจาระ
     3.  ฐานอดิเรก / อารมณ์
     4.  ฐานอุบัติเหตุ
  -  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
     -  ทดสอบหลังการอบรม
     -  พิธีปิดการอบรม
     -  มอบประกาศนียบัตร

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน50 คน
วิทยากรกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม1.  ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
2.  พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ หน่วยการเรียนที่ 1 อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดุนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802