การดูแลผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมอาสาสมัคร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรเครือข่าย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชนได้

หัวข้อการอบรม

ตารางการอบรม "การดูแลผู้สูงอายุ" หน่วยการเรียนที่ 1
 
วันที่ / เวลา 08.00 - 08.30 น. 08.30 - 10.00 น. 10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
1 ลงทะเบียน
พิธีเปิด
  -  บทบาทของสภากาชาดไทย กับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  -  ผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  -  
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผู้สูงอายุ
  -  การวัดสัญญาณชีพ
     1. ฐานการวัดสัญญาณชีพ
     2. ฐานการวัดความดัน
  -  
การใช้ยา
  -  ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
     1. ฐานเช็ดตัว
     2. ฐานการใช้หม้อนอน /เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
     3. ฐานการแปรงฟัน / ป้อนอาหาร / สระผม
  -  พิธีปิด
  -  มอบประกาศนียบัตร

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน50 คน
วิทยากรกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หน่วยการเรียนที่ 1 มีอายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802