การดูแลผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง ( หน่วยการเรียนที่ 2 )

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
2.  สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชนได

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ( T4V )
 
วันที่ เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น.
1   -  บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนา
     และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / 
     บทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
  -  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  -  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
     สังคม ของผู้สูงอายุ
  -  การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  -  การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง
  -  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
     ( ออกกำลังกาย / อาหารและโภชนาการ / 
     อารมณ์ / อุบัติเหตุ / อดิเรก / อนามัย /
     อุจจาระ / อากาศ )

 

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม1.  ญาติ / ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2.  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.  ประชาชนทั่วไป
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802