วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรในโครงการ Trainer Bank สำหรับอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพ ที่มีจิตอาสาเป็นวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย ในการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อสร้างวิทยากรเครือข่ายเครือข่าย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
2.  เพื่อให้วิทยากรเครือข่าย สามารถอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไปยังกลุ่มเป้าหมาย
     ที่เป็นญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองได้

หัวข้อการอบรม

ตารางการอบรมหลักสูตร "วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ( T4T )"
 
วันที่ เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 17.00 น.
1   -  บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนา
     และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  -  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  -  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
     สังคม ของผู้สูงอายุ
  -  การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  -  การวัดสัญญาณชีพ
  -  การใช้ยา
  -  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ
  -  ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
2   -  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
     ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
  -  การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง
  -  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
     ( การออกกำลังกาย / อาหารและโภชนาการ
     อารมณ์ / อุบัติเหตุ / อนามัย / อุจจาระ
     อากาศ )
3   -  เทคนิคการเป็นวิทยากร
  -  ความรู้สู่การปฏิบัติ Workshop 1
  -  ความรู้การปฏิบัติ Workshop 2
4   -  ความรู้การปฏิบัติ Workshop 2 ( ต่อ )   -  ความรู้การปฏิบัติ Workshop 2 ( ต่อ )
  -  พิธีปิด
  -  มอบวุฒิบัตร

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ การติดตามนิเทศงาน
ระยะเวลาการอบรม4 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม1.  พยาบาลที่สนใจเป็นวิทยากรหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
2.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรด้านสุขภาพ ที่สนใจเป็นวิทยากร หลักสูตรการดูแลสูงอายุ สภากาชาดไทย
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802