การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) Basic First Aid Course ( Blended Learning )

เป็นหลักสูตรบริการสังคม สำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ / ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ / ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

หัวข้อการอบรม

จัดรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ( Blended Learning ) สอนทฤษฎีแบบ Online พร้อมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้ามาฝึกปฏิบัติ Onsite ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย สามารถทบทวนบทเรียนได้จากคลิปวิดีโอด้วยตนเองเวลาใดก็ได้ เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วย โดยแต่ละเรื่องมีใจความกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการปฐมพยาบาลพร้อมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบอย่างชัดเจน ช่วยให้เข้าใจสามารถปฏิบัติตามได้ และนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถ
        1.  ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
        2.  สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
        3.  สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
        4.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้


หัวข้อและตารางฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี Online ภาคปฏิบัติ Onsite
  1. รู้จักกาชาด
  2. หลักการปฐมพยาบาลและการประเมินสถานการณ์
  3. ภาวะหมดสติและการจัดท่านอนที่ปลอดภัย
  4. การชัก
  5. ภาวะลมแดด
  6. โรคหลอดเลือดสมอง
  7. ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  8. การสำลัก
  9. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR ) และเครื่อง AED
  10. เลือดออกและการห้ามเลือด
  11. กระดูกหัก การเข้าเฝือกชั่วคราว
  12. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
  1. การประเมินสถานการณ์และผู้บาดเจ็บ
  2. การจัดท่านอนที่ปลอดภัยหรือท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ
  3. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
  4. การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว
  5. การห้ามเลือด
  6. การเข้าเฝือก ข้อมือหัก ข้อศอกหัก ขาท่อนล่างหัก
  7. การเคลื่อนย้ายแบบอุ้มนั่งบนมือ แบบจับ 2, 3, 4 มือ

 

ระยะเวลาการอบรม
    1.  เรียนทฤษฎีและทดสอบทฤษฎีทาง Online ผ่านทาง Website e-learning สภากาชาดไทย โปรแกรม Moodle
     2.  ประชุม Zoom กลุ่ม 1 ชั่วโมง ล่วงหน้า 1 - 2 วัน ก่อนเข้ามาฝึกปฏิบัติ
     3.  เข้ามาฝึกปฏิบัติและสอบปฏิบัติ Onsite 3 ชั่วโมง ( ต้องผ่านเกณฑ์การเรียนทฤษฎีแล้วเท่านั้น )

วิธีการอบรมเรียนทฤษฎีและสอบภาคทฤษฎีทาง Online ผ่านโปรแกรม e learning สภากาชาดไทย Moodle ด้วยตนเอง / ประชุมออนไลน์Zoomก่อนฝึกปฏิบัติ / เรียนฝึกและสอบปฏิบัติOnsiteที่ศูนย์ฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน20 คน
วิทยากรวิทยากรของกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ถนนอังรีดูนังต์ ( ฝั่งศูนย์บริการโลหิตฯ )
คุณสมบัติผู้อบรม
  1. อายุระหว่าง 15 - 65 ปี
  2. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ Smart phone และมี Internet หรือ Wifi
  4. ต้องมี Line ส่วนบุคคล ถ้าไม่มีให้สมัครใหม่ เพื่อเข้าไลน์กลุ่ม
  5. ต้องมี email ส่วนบุคคล ถ้าไม่มีให้สมัครใหม่ เพื่อรับ Username และ Password เพื่อเข้าเรียนทฤษฎี
  6. โหลดโปรแกรม Zoom เพื่อประชุม Online
  7. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  8. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATK หรือ RT-PCR ผลเป็นลบ ( Negative ) ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนวันที่มาฝึกปฏิบัติ
  9. ไม่รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และสตรีมีครรภ์
  10. การแต่งกาย : สุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี ให้สวมกางเกง เสื้อสุภาพ และรัดกุม
ค่าลงทะเบียนอบรม600 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับใบรับรองหลักสูตร มีอายุ 1 ปี กรณีเรียนเฉพาะทฤษฎีออนไลน์ / ใบประกาศนียบัตรหลักสูตร มีอายุ 3 ปี
การรับสมัครสมัครผ่าน  www.training.redcross.or.th
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802