การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน ) Standard First Aid Course ( Blended Learning )

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานเป็นหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสาน ในรูปแบบออนไลน์และการฝึกทักษะการปฏิบัติกับทีมวิทยาจารย์ โดยผู้อบรมสามารถศึกษาทบทวนความรู้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอในกลุ่มเฟสบุ๊ค และรับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนผ่านระบบซูมกับวิทยาจารย์ทุกสัปดาห์ ( 3 ครั้ง ) สำหรับภาคปฏิบัติผู้อบรมต้องสามารถเข้ารับการฝึกทักษะและทดสอบการปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนด ( 2 วัน ) เมื่อผู้อบรมทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้สามารถได้รับวุฒิบัตรของศูนย์ฝึกอบรมฯ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครช่วยเหลือปฐมพยาบาล หรือผู้ที่มีความสนใจ หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อที่จำเป็นตามมาตรฐาน IFRC เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้วท่านสามารถเป็นนักปฐมพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ ด้านการปฐมพยาบาลที่ครอบคลุมครบตามมาตรฐาน ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และปลอดภัยก่อนนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาจากบริการทางการแพทย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
2.  ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
3.  สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
4.  สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
5.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )
 • อบรมภาคทฤษฎี
 • อบรมภาคปฏิบัติ
อบรมภาคทฤษฎี
-  เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Facebook Private Group
หน่วยการเรียนที่ 1  รู้จักกาชาด ระบบที่สำคัญต่อการมีชีวิต หลักการปฐมพยาบาล และการประเมินการบาดเจ็บ ( 7 VDOs )
หน่วยการเรียนที่ 2  ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและสารพิษ ( 7 VDOs )
หน่วยการเรียนที่ 3  บาดแผล การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล ( 15 VDOs )
หน่วยการเรียนที่ 4  การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ( 17 VDOs )
หน่วยการเรียนที่ 5  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลัก วัยผู้ใหญ่ ( 5 VDOs )
หน่วยการเรียนที่ 6  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลัก วัยเด็กและทารก ( 8 VDOs )
หน่วยการเรียนที่ 7  สิ่งแปลกปลอม พิษจากสัตว์กัด ต่อย การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ ( 4 VDOs )


-  สรุปประเด็นเนื้อหา Q&A ผ่านระบบ Zoom กับวิทยาจารย์ : จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 สรุปหน่วยการเรียนที่  1 และ  2
ครั้งที่ 2 สรุปหน่วยการเรียนที่  3 และ  4
ครั้งที่ 3 สรุปหน่วยการเรียนที่  5, 6, 7 และสอบข้อเขียน จำนวน 35 ข้อ ( เกณฑ์ผ่านภาคทฤษฎี 60% ขึ้นไป ) 

อบรมภาคปฏิบัติ ในสถานที่ จำนวน 2 วัน ( เกณฑ์ผ่านภาคปฏิบัติ 80% ขี้นไป )
อบรมวันที่  1
เวลา หัวข้อฝึกปฏิบัติ
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. หน่วยการเรียนที่ 1 การประเมินผู้บาดเจ็บกรณียังรู้สึกตัว  
09.00 - 09.30 น.09.30 - 10.00 น.
หน่วยการเรียนที่ 2 การประเมินผู้บาดเจ็บกรณีหมดสติ และการจัดท่านอนที่ปลอดภัย
หน่วยการเรียนที่ 2 การเป็นลม / ช็อก / ชัก
 1. โจทย์สถานการณ์คนเป็นลม Faint
 2. โจทย์สถานการณ์คนเป็นลมจากความร้อน ( ลมแดด ) Heat stroke
 3. โจทย์สถานการณ์คนเป็นลมจากการเสียเหงื่อ Heat exhausted
 4. โจทย์สถานการณ์ช็อกจากการเสียเลือด Hypovolemic shock
10.00 - 10.15 น. พักเบรก
10.15 - 12.00 น. หน่วยการเรียนที่ 4 การเข้าเฝือกแขน
 1. การเข้าเฝือกกรณีข้อมือหัก
 2. การเข้าเฝือกกรณีแขนท่อนล่างหัก
 3. การเข้าเฝือกข้อศอกหัก
 4. การเข้าเฝือกแขนท่อนบนหัก
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
 
หน่วยการเรียนที่ 4 เฝือกขาและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
 1. การเข้าเฝือกขาท่อนล่างหัก
 2. การเคลื่อนย้ายท่านอนด้วยเปลมือ
 3. การเคลื่อนย้ายโดยใช้เปลผ้าห่ม
 4. การเคลื่อนย้ายโดยใช้เปลไม้พลอง
14.00 - 14.30 น. หน่วยการเรียนที่ 3 การใช้ผ้าสามเหลี่ยมและผ้าม้วนยืด
 1. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมห้ามเลือดที่แขน และการป้องกันภาวะช็อก
 2. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมห้ามเลือดที่ศีรษะ
 3. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมห่อมือ
14.30 - 14.45 น. พักเบรก
14.45 - 16.00 น.
 1. การใช้ผ้าม้วนยืดพันเกลียวและพันเป็นรูปเลขแปด ( Basic )
 2. การใช้ผ้าม้วนยืดพันห้ามเลือด
 3. การใช้ผ้าม้วนยืดพันกรณีมีวัตถุปักคา
 4. การใช้ผ้าม้วนยืดพันข้อเท้าเคล็ด
 5. การใช้ผ้าม้วนยืดพันอวัยวะถูกตัดขาด
 6. การใช้ผ้าม้วนยืดพันข้อมือเคล็ด

อบรมวันที่ 2
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.20 น. หน่วยการเรียนที่ 5 การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ( CPR ) ในผู้ใหญ่
09.20 - 09.40 น. หน่วยการเรียนที่ 6 การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ( CPR ) ในเด็กโต
09.40 - 10.00 น. หน่วยการเรียนที่ 6 การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ( CPR ) ในเด็กทารก
10.00 - 10.30 น. หน่วยการเรียนที่ 6 การสำลักสิ่งแปลกปลอม ( Choking ) ในผู้ใหญ่และเด็กทารก
10.30 - 10.45. น. พักเบรก
10.45 - 12.00 น. หน่วยการเรียนที่ 7 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด
หน่วยการเรียนที่ 4 การเคลื่อนย้ายท่านั่งด้วยเปลมือ 4 มือ 3 มือ และ 2 มือ
12.00 - 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. แบ่งกลุ่ม เตรียมทดสอบสถานการณ์จำลอง
13.30 - 14.00 น. ทดสอบสถานการณ์จำลอง
14.00 - 15.00 น. ทบทวน ซักถามข้อสงสัย ประเมินผลภาคปฏิบัติ
15.00 - 15.15 น. พักเบรก
15.15 - 16.00 น. มอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ  * ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *

วิธีการอบรมภาคทฤษฎี ออนไลน์ : เรียนด้วยตนเองในสถานที่ที่ สัญญาณ internet เข้าถึง / ภาคปฏิบัติ ออนไซต์ : อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้อง 2 – 3
ระยะเวลาการอบรม2 วัน
รับจานวน20 คน
วิทยากรวิทยาจารย์จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
วัน เวลา สถานที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้อง 2 – 3
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. สามารถใช้งาน Facebook, Line และ Zoom ได้ดี
 2. สามารถใช้งาน Internet ได้ดี
 3. มี E-mail ที่ใช้ประจำ เพื่อรับส่งข้อมูลการอบรม
 4. อายุระหว่าง 15 - 65 ปี สุขภาพแข็งแรง
 5. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี
 6. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบถ้วนตามเกฑณ์ที่กำหนด ( ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกวา 90% )
 7. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATK หรือ RT-PCR ผลเป็นลบ ( Negative ) ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนวันที่เข้ามาฝึกปฏิบัติ
ค่าลงทะเบียนอบรม2500 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ1. รับชุดลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ได้แก่ หนังสือคู่มือการปฐมพยาบาล First Aid Manual จำนวน 1 เล่ม ผ้าสามเหลี่ยม จำนวน 2 ผืน ผ้าม้วนยืด จำนวน 1 ม้วน 2. มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ และ น้ำ 1 ขวดต่อวัน ในวันอบรมภาคปฏิบัติ 3. เข็มผู้สำเร็จการอบรม 4. บัตรประจำตัวผู้สำเร็จการอบรม 5. วุฒิบัตรหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน ) มีอายุ 3 ปี
การรับสมัครสมัครผ่าน www.training.redcross.or.th
เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802