การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ -

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพ และดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประเมินภาวะสุขภาพ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

ตารางการอบรมหลักสูตร "การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ"
 
วันที่ เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 17.00 น.
1   - บทบาทสภากาชาดไทยกับการพัฒนา
    และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
  - คนเราเจ็บป่วยได้อย่างไร
    และการประเมินภาวะสุขภาพ
  - ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี
  - โรคติดต่อที่พบบ่อย
  - การเกิดโรคไม่ติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
    ที่พบบ่อย
  - การใช้ยา
2   - ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี   - สรุปกิจกรรม
  - พิธีปิด
  - มอบประกาศนียบัตร

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม2 วัน
รับจานวน40 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม1. คนพิการที่สามารถสื่อสารโดยการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
2. ผู้ดูแลคนพิการที่สามารถสื่อสารโดยการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
เบอร์โทรติดต่อ022564041-2