วิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล -

-

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-

หัวข้อการอบรม

-

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม5 วัน
รับจานวน50 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้อบรม-
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ-
การรับสมัคร-
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802