การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย Basic First Aid Course

เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
2.  ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
3.  สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
4.  สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
5.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

หัวข้อการอบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

 
เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.00 น.

ภาคทฤษฎี

 • หลักการปฐมพยาบาล
 • ภาวะหมดสติ
 • การชัก
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
 • การสำลัก

ภาคปฏิบัติ

 • การประเมินผู้บาดเจ็บ
 • การจัดท่านอนที่ปลอดภัย
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
 • การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว

ภาคทฤษฎี

 • เลือดออกและการห้ามเลือด
 • กระดูกหัก  การเข้าเฝือกชั่วคราว
 • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ


ภาคปฏิบัติ

 • การห้ามเลือด
 • การเข้าเฝือก ข้อมือหัก ข้อศอกหักขาท่อนล่างหัก
 • การเคลื่อนย้ายแบบอุ้มนั่งบนมือแบบจับ 2,3,4 มือ


 

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน50 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้อง 2 – 3
คุณสมบัติผู้อบรมป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

อายุระหว่าง 18 – 60 ปี สุขภาพแข็งแรง 
สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี

ไม่รับสมัคร ภิกษุ สามเณร แม่ชี และ สตรีมีครรภ์
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีอายุ 3
การรับสมัครผู้สนใจสมัครติดต่อหน่วยงานของท่าน และให้หน่วยงานของท่านทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
พร้อมแนบชื่อผู้เข้าอบรมมาด้วยส่งมาที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
และเมื่ออนุมัติเปิดหลักสูตร กรุณาลงทะเบียนในวันเวลาที่ กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การอบรม
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802