หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก -

หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กเป็นหลักสูตรสำหรับประชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในงานพี่เลี้ยงเด็ก ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเลี้ยงดูทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม พร้อมนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน หรือดูแลคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ในการเลี้ยงเด็กทารกและวัยก่อนเรียน
 2. มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กทารก และเด็กวัยก่อนเรียน

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรการดูแลเด็ก (เด็กอายุ 1-7 ปี)  (2 วัน)
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
วันที่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันที่ 1

 • คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็ก
 • ความสะอาดของผู้ดูแลเด็ก
  - การล้างมือ
  - การใช้ผ้าปิดปากและจมูก
 • การอุ้มเด็ก
 • การดูแลความสะอาดของทารกและเด็ก
  - การทำความสะอาดอวัยวะขับถ่าย
  - การเช็ดตัว – แต่งตัวเด็ก
  - วิธีใช้ผ้าอ้อมและผ้าห่อตัวเด็ก
 • การดูแลเรื่องอาหาร
  - วิธีการชงนม
  - การป้อนอาหาร
  - การทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับให้นมและอาหาร
 • พัฒนาการของเด็กวัย 1-7 ปี
 • กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก
  - ของเล่น
  - นิทาน
  - เพลง
  - การนวดทารก
 • เทคนิคการให้ยาในเด็ก

วันที่ 2

 • การสังเกตอาการและการดูแลเมื่อเด็กเจ็บป่วย
  - ไข้และการวัดปรอท
  - เป็นหวัด –น้ำมูกไหล
  - ท้องเสีย
  - ผื่นแดง ก้นแดง
  - อาเจียน
  - ชัก
 • การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
 • การป้องกันอุปบัติเหตุในเด็ก
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก
  - บาดแผล ห้ามเลือด การทำแผล
  - แผลไหม้  น้ำร้อนลวก
  - กระดูกหัก
  - การสำลัก

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม2 วัน
รับจานวน30 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่ภายนอก
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. อายุระหว่าง 15-60 ปี สุขภาพแข็งแรง
 2. สามารถอ่านเขียนภาษาไทย ได้ดี
 3. สามารถรับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนอบรม1200 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802