หลักสูตรวิทยากรสอนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน -

ปัจจุบัน ผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้น ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยด้วยจำนวนผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากทำให้การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขทำได้ล่าช้าและไม่ทั่วถึง    การสร้างอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น    ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านสุขภาพอนามัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   จึงเป็นสิ่งที่ทุกเรือนจำควรเล็งเห็นความสำคัญและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกเรือนจำ     จึงควรมีวิทยากรที่สามารถให้การอบรมอาสาสมัครได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างวิทยากรเครือข่ายหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้านทำหน้าที่ฝึกอบรมความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ

หัวข้อการอบรม

ตารางการอบรมหลักสูตร “วิทยากรสอนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน”
วันที่ 09.00-12.00น. 13.00-16.30 น.

วันที่ 1

 • บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ
 • ดูแลตนเองอย่างไรไม่ให้เกิดโรค
 • การประเมินภาวะสุขภาพ
 • การใช้ยา
 • ฝึกปฏิบัติ (workshop 1)
 • การดูแลความสะอาดของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนอิริยาบถ
 • ฝึกปฏิบัติ (workshop 2)

วันที่ 2

 • โรคที่พบบ่อย
 • การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ต่อ)
 • ฝึกปฏิบัติ (workshop 3)

วันที่ 3

 • เทคนิควิทยากร
 • ฝึกสอน
 • ฝึกสอน
 • ชี้แจงข้อตกลงการฝึกอบรม

วันที่ 4

Inaugural I ( ฝึกสอนจริง)

วันที่ 5

Inaugural I ( ฝึกสอนจริง)


วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม5 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. เป็นบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข (พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน
 2. มีใจรักด้านการเป็นวิทยากรหรือการอบรม
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรวิทยากรสอนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อหลักสูตรนี้จัดเฉพาะงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่เปิดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป