หลักสูตรวิทยากรเคหพยาบาล -

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัคร    ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่บ้านให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลผู้ป่วย    ให้สามารถดูแลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยในครอบครัว และเผยแพร่ความรู้นี้ต่อชุมชนได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้อาสาสมัครสามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในบ้านหรือชุมชน
 2. เพื่อให้อาสาสมัครสามารถนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ต่อในชุมชนและผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

วันที่ 09.00 –12.00 น. 13.00– 16.00 น.

วันที่ 1

 • บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 • สุขภาพกายในผู้สูงอายุ
 • สุขภาพใจในผู้สูงอายุ
 • การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ   

วันที่ 2

 • ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืน
 • การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 3

 • การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
 • ผู้สูงอายุกับการใช้ยา
 • อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 • ความรู้สู่การปฏิบัติ Workshop 1  (การเขียนแผนการสอน)

วันที่ 4

 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ฝึกสอน)
 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ต่อ)
 • เทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 5

 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ต่อ)
 • มุ่งสู่การเป็นวิทยากรเครือข่ายของ     สภากาชาดไทย
 • พิธิปิดและมอบวุฒิบัตร


วันที่ 09.00 –12.00 น. 13.00– 16.00 น.

วันที่ 1

 • บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 • สุขภาพกายในผู้สูงอายุ
 • สุขภาพใจในผู้สูงอายุ
 • การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ   

วันที่ 2

 • ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืน
 • การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 3

 • การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
 • ผู้สูงอายุกับการใช้ยา
 • อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 • ความรู้สู่การปฏิบัติ Workshop 1  (การเขียนแผนการสอน)

วันที่ 4

 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ฝึกสอน)
 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ต่อ)
 • เทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการ


ตารางการอบรมหลักสูตร “วิทยากร เคหพยาบาล (30 ชั่วโมง)
วันที่ 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันที่ 1

 • แนะนำหลักสูตร/ บทบาทวิทยากร
 • ความสำคัญของการดุแลสุขภาพในครอบครัว (M1)
 • การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (M2)
 • การประเมินภาวะการเจ็บป่วย (M3)
 • การดูแลผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  (M4)

วันที่ 2

 • การดูแลความสะอาดที่นอนและสภาพแวดล้อม (M5)
 • การเปลี่ยนอิริยาบถผู้ป่วย (M6)
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยและการ จัดเตรียม (M7)
 • การใช้ยา  (M8)
 • การบำบัดอาการเจ็บป่วย  (M9)

วันที่ 3

 • การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (M10) I
 • การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (M10) II

วันที่ 4

 • เทคนิคการเป็นวิทยากร
 • การประยุกต์ความรู้เคหพยาบาลสู่การปฏิบัติ
 • ฝึกสอนสาธิต

วันที่  5

 • ฝึกสอนสาธิต
 • ฝึกสอนสาธิต
 • ประเมินผล

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม4 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรมประชาชนทั่วไป
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรวิทยากรเคหพยาบาล อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ