วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครที่มีความต้องการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลตนเองผู้สูงอายุได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เป็นวิทยากร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุหรือ อาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าการอบรม

 1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการเป็นวิทยากรหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 2. สามารถ ถ่ายทอด ความรู้ในหลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

ตารางการอบรม หลักสูตร “วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”  (T4T)
วันที่ 09.00 –12.00 น. 13.00– 16.00 น.

วันที่ 1

 • บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 • สุขภาพกายในผู้สูงอายุ
 • สุขภาพใจในผู้สูงอายุ
 • การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ   

วันที่ 2

 • ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืน
 • การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 3

 • การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
 • ผู้สูงอายุกับการใช้ยา
 • อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 • ความรู้สู่การปฏิบัติ Workshop 1  (การเขียนแผนการสอน)

วันที่ 4

 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ฝึกสอน)
 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ต่อ)
 • เทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 5

 • ความรู้สู่การปฏิบัติ  Workshop 2 (ต่อ)
 • มุ่งสู่การเป็นวิทยากรเครือข่ายของ     สภากาชาดไทย
 • พิธิปิดและมอบวุฒิบัตร

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม5 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรมต้องเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับฒิบัตรหลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802