หลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข    เพื่อเป็นวิทยากรเครือข่ายในการขยายผลการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย     แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสร้างวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
 2. เพื่อให้วิทยากรเครือข่าย ขยายผล การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัคร และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง

หัวข้อการอบรม

ตารางการอบรมหลักสูตร “วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย (T4T)”

วันที่

09.00-12.00 น.

13.00-17.00 น.

วันที่ 1

 • บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 • บทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผู้สูงอายุ
 • การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • การวัดสัญญาณชีพ
 • การใช้ยา
 • การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง

วันที่ 2

 • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  - อาหารและโภชนาการ
 • อารมณ์/อุบัติเหตุ/อดิเรก/อนามัย/อุจจาระ/อากาศ/การออกกำลังกาย
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การนำส่งสถานพยาบาล
 • เทคนิคการเป็นวิทยากร 

วันที่ 3

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
 • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย
 • ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
  - การดูแลกิจวัตรประจำวัน
  - การป้อนยา 
 • ความรู้สู่การปฏิบัติ Workshop 1

วันที่ 4

 • ความรู้การปฏิบัติ Workshop 2 
 • ความรู้การปฏิบัติ Workshop 2 (ต่อ)
 • เทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการ

วันที่  5

 • ความรู้การปฏิบัติ Workshop 2 (ต่อ)
 • มุ่งสู่การเป็นวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย 
 • พิธีปิด
 • มอบวุฒิบัตร

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ การติดตามนิเทศงาน
ระยะเวลาการอบรม5 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย 
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. พยาบาลที่สนใจเป็นวิทยากรหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สนใจเป็นวิทยากร หลักสูตรการดูแลสูงอายุ สภากาชาดไทย
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802