หลักสูตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ -

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมอาสาสมัครและประชาชนที่มีจิตอาสาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล/ทางน้ำ การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆตามอาการ การนำพาผู้บาดเจ็บ พร้อมประสานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งผู้บาดเจ็บไปรักษายังโรงพยาบาลต่อไปได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

  1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ โดยการปฐมพยาบาลตามอาการพร้อมขอความช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  2. การบริหารจัดการตามแผนการช่วยเหลือทางทะเลโดยมีหน่วยกู้ภัยทะเลเป็นฐานปฏิบัติการ ได้เต็มกำลังความสามรถ

หัวข้อการอบรม

เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมอาสาสมัครและประชาชนที่มีจิตอาสาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล/ทางน้ำ การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆตามอาการ การนำพาผู้บาดเจ็บ พร้อมประสานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งผู้บาดเจ็บไปรักษายังโรงพยาบาลต่อไปได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม8 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
  1. อายุระหว่าง 18-40 ปี สุขภาพ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  2. มีทักษะในการว่ายน้ำและดำน้ำเป็นอย่างดี
  3. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
  4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
  5. ต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802