หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน -

ปัจจุบันผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้น ด้วยความแออัด และการขาดความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ทำให้ผู้ต้องขังส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน  การส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง   เป็นการช่วยให้ผู้ต้องขังมีคุณชีวิตที่ดีขึ้น    และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน ทำหน้าที่ช่วยงานบริการด้านสุขภาพของสถานพยาบาลในแต่ละเรือนจำ ให้คำแนะนำ ดูแลตนเองและผู้ต้องขังอื่นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรมหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน (T4V)
วันที่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.

วันที่ 1

 • บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ
 • ดูแลตนเองอย่างไรไม่ให้เกิดโรค
 • การประเมินภาวะสุขภาพ
 • การใช้ยา
 • ฝึกปฏิบัติ (workshop 1)
 • การดูแลความสะอาดของผู้ป่วยและสภาพแวดล้อม
 • การเปลี่ยนอิริยาบถ
 • ฝึกปฏิบัติ (workshop2)

วันที่ 2

 • โรคที่พบบ่อย
 • การช่วยเหลือ เบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • การช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน(ต่อ)
 • ฝึกปฏิบัติ (workshop3)
 • พิธีปิด

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม2 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความประพฤติดี
 2. อ่านออก เขียนภาษาไทยได้
 3. มีความละเอียดรอบครอบ ใส่ใจการดูแลผู้อื่น
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802