หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครอบคลุม 4 ด้าน -

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาของสังคมไทยและสาธารณสุขที่มีความรุนแรงมากปัญหาหนึ่ง  จากสถิติโดยองค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่า 1 ใน 6 ประชากรโลกป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง   นับเป็นตัวเลขที่สูงมาก  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาการอ่อนแรงของร่างกายคล้ายกัน   แต่ระดับความรุนแรงของปัญหาแตกต่างกัน   ขึ้นกับระยะเวลาและรอยโรคที่เกิดภายในสมองที่มีการสูญเสียมากน้อยเพียงใด   ถ้าญาติหรือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจไปโรงพยาบาลได้ทันทีก็จะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการป้องกัน
 2. การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการติดต่อสื่อสาร
 3. การดูแลความสุขสบายและกิจวัตรประจำวัน
 4. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมบำบัด และสามารถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรมโครงการการดูแลแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครอบคลุม 4 ด้าน
วันที่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันที่ 1

 • การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการติดต่อสื่อสาร
 • ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการป้องกัน
 • การดูแลความสุขสบายและกิจวัตรประจำวัน
 • การดูแลให้อาหารทางสายยาง
 • เรื่องเล่าจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 2

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการทำกิจกรรมบำบัด
 • พิธีปิด

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม2 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. อาสากาชาดสภากาชาดไทย
 2. ประชาชนทั่วไป
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครอบคลุม 4 ด้าน อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802