หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก -

หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กเป็นหลักสูตรสำหรับประชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในงานพี่เลี้ยงเด็ก ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเลี้ยงดูทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม พร้อมนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน หรือดูแลคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ในการเลี้ยงเด็กทารกและวัยก่อนเรียน
 2. มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กทารก และเด็กวัยก่อนเรียน

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
วันที่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.
 
 • ความสำคัญของพี่เลี้ยงเด็กต่อการพัฒนาการเด็ก
 • ความสะอาดของพี่เลี้ยงเด็กและการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโรค
 • การอุ้มเด็ก
 • การดูแลกิจวัตรประจำวันและความสะอาดของทารก
 • อาหารสำหรับทารก
 • การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • ด้านอารมณ์และสังคม
 • การสังเกตอาการเด็ก
 • การดูแลสุขภาพเด็ก

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน30 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่ภายนอก
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. อายุระหว่าง 15-60 ปี สุขภาพแข็งแรง
 2. สามารถอ่านเขียนภาษาไทย ได้ดี
 3. สามารถรับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนอบรม600 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802