หลักสูตรการดูแลมารดาและทารก -

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องการดูแลมารดา  และทารกให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลขณะตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง     ลดอัตราเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด  รวมทั้งสามารถให้การดูแลทารกได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และสามารถปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและภายหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
 2. มีความรู้และทักษะในการดูแลทารกได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรม หลักสูตรการดูแลมารดาและทารก
วันที่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันที่ 1

 • กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์
 • การปฏิสนธิ
 • การตั้งครรภ์
  - การเปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภ์
  - การปฏิบัติตนระหว่างครรภ์
  - การฝากครรภ์
 • การคลอด
 • การดูแลหลังคลอด
 • การวางแผนครอบครัว

วันที่ 2

 • ความสะอาดของผู้ดูแลเด็ก
  - การล้างมือ
  - การใช้ผ้าปิดปาก-จมูก
 • การดูแลทารกแรกเกิด
  - การอุ้มเด็กและการห่อเด็ก
  - การอาบน้ำ
  - การดูแลสะดือ+ผ้าอ้อม
 • อาหารทารก นมแม่ / นมผสม / อาหารเสริม

วันที่ 3

 • พัฒนาการเด็ก
  - ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ
  - พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
  - การกระตุ้นพัฒนาการ
 • อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยและการดูแล
  - โรค /อาหาร
  - ภูมิคุ้มกันโรค
  - การป้องกันอุบัติเหตุ
 • การปฐมพยาบาล

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม3 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. อายุระหว่าง 15-60 ปี สุขภาพแข็งแรง
 2. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
 3. สามารถรับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร การดูแลมารดาและทารก อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802