หลักสูตรเคหพยาบาล -

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมประชาชนทั่วไป หรือผู้สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้อง
 2. สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรม หลักสูตรเคหพยาบาล (18 ชั่วโมง)
วันที่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันที่1

 • ความสำคัญของการดูแลสุขภาพในครอบครัว
 • การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 • การประเมินภาวะการเจ็บป่วย
 • การดูแลผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

วันที่2

 • การดูแลความสะอาดที่นอนและสภาพแวดล้อม
 • การเปลี่ยนอิริยาบถป่วย
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยและการจัดเตรียม
 • การใช้ยา
 • การบำบัดอาการเจ็บป่วย

วันที่3

 • การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ I
 • การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ II

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม3 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรมประชาชนผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรเคหพยาบาล อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802