หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ T4V

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเรื่องการดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 2. สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรม หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย (T4V)
วันที่ 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันที่ 1

 • บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ/ บทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
 • สุขภาพกายในผู้สูงอายุ
 • สุขภาพใจในผู้สูงอายุ
 • การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • การออกกำลังกาย

วันที่ 2

 • ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี และมีอายุยืน
 • อาหารและโภชนาการ

วันที่ 3

 • การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
 • การใช้ยา
 • การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม3 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรมอาสาสมัครหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802