การดูแลผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ   ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
2.  สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชนได้

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ( T4V)
วันที่ เวลา 09.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น.
1
 • บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนา
  และส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ / บทบาท
  อาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
  สังคม ของผู้สูงอายุ
 • การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • การวัดสัญญาณชีพ
 • การใช้ยา
 • การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง
2
 • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • อาหารและโภชนาการ
 • อารมณ์ /อุบัติเหตุ /อดิเรก /อนามัย /อุจจาระ /อากาศ
 • การออกกำลังกาย
 • ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
 • การดูแลกิจวัตรประจำวัน
 • การป้อนอาหาร
3
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การนำส่งสถานพยาบาล

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม3 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม1.  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2.  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.  ประชาชนทั่วไป
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX:  02- 253 -4802