หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ -

เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ      ให้มีความรู้ ความสามารถ   ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ    และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
 2. สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชนได้

หัวข้อการอบรม

ตารางอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ( T4V)
วันที่ 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

วันที่ 1

 • บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ/บทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผู้สูงอายุ
 • การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • การวัดสัญญาณชีพ
 • การใช้ยา
 • การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง

วันที่ 2

 • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • อาหารและโภชนาการ
 • อารมณ์ /อุบัติเหตุ /อดิเรก /อนามัย /อุจจาระ /อากาศ
 • การออกกำลังกาย
 • ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
 • การดูแลกิจวัตรประจำวัน
 • การป้อนอาหาร

วันที่ 3

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การนำส่งสถานพยาบาล

วิธีการอบรมบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม3 วัน
รับจานวน0 คน
วิทยากรวิทยาจารย์ของกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
วัน เวลา สถานที่-
คุณสมบัติผู้อบรม
 1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 2. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทั่วไป
ค่าลงทะเบียนอบรม0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ อายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX:  02- 253 -4802