หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support and AED) Basic Life Support and AED

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  ได้มีความรู้ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED
 2. สามารถทำการ CPR และใช้AED ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED
 2. สามารถทำการ CPR และใช้AED ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้

หัวข้อการอบรม

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  ได้มีความรู้ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED
 2. สามารถทำการ CPR และใช้AED ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้

หัวข้อการอบรม การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลัก  ใน ทารก  เด็ก ผู้ใหญ่

วันที่

08.30 – 12.00

13.00 – 16.30 น.

 

ระบบร่างกายที่สำคัญ

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การสำลักและการใช้AED ในผู้ใหญ่ เด็กโตและทารก

การฝึกปฏิบัติ

 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การสำลักและการใช้เครื่องAED ในผู้ใหญ่
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลักในเด็กโตและทารก

แนะนำแนวทางการทดสอบปฏิบัติรายบุคคล

ทดสอบรายบุคคล 4 ฐานๆละ 5 นาที

 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องAED ในผู้ใหญ่
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็กโต
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในทารก
 • การช่วยทารกสำลักกรณีรู้สึกตัว

ทดสอบภาคทฤษฎี  10 นาที

 

 

วิธีการอบรม  บรรยาย   สาธิตและฝึกปฏิบัติ   สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 วิทยากร  วิทยากรของกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
 วัน เวลา สถานที่  อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้อง 2 – 3
คุณสมบัติผู้อบรม

อายุระหว่าง 18 – 60 ปี สุขภาพแข็งแรง  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี สามารถ

เข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร   จำนวน 30 คน

ไม่รับสมัครภิกษุ สามเณร แม่ชี และสตรีมีครรภ์

ค่าลงทะเบียนอบรม  คนละ  1,500 บาท  (รวมเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร)
สิทธิที่จะได้รับ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  มีอายุ 3  ปี
การรับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  โทร 02 – 256 – 4041-2 
 FAX  02- 253 -4802

วิธีการอบรมบรรยาย   สาธิตและฝึกปฏิบัติ   สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน31 คน
วิทยากรกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิมบูรณะ นนท์
คุณสมบัติผู้อบรม

อายุระหว่าง 18 – 60 ปี สุขภาพแข็งแรง  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี สามารถ

เข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร   จำนวน 30 คน

ไม่รับสมัครภิกษุ สามเณร แม่ชี และสตรีมีครรภ์

ค่าลงทะเบียนอบรม1500 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีอายุ 3 ปี, บัตรประจำตัวผู้สำเร็จการอบรม , ชุดลงทะเบียน ได้แก่ กระเป๋า 1 ใบ, หนังสือคู่มือการปฐมพยาบาล จำนวน 1 เล่ม , สมุด 1 เล่ม, ปากกา 1 ด้าม, Face shield, อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ
การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร 02 – 256 – 4041-2 
 FAX  02- 253 -4802

หรือสมัครผ่านเวบ
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-timetable

เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2  FAX: 02- 253 -4802