หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน Basic First AED 5 Days

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินรวมทั้งผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ เช่น หมดสติ ไม่หายใจ กระดูกหัก  เสียเลือด ฯลฯ ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
  2. ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
  3. สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
  4. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
  5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

หัวข้อการอบรม

ตารางฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( 5 วัน )
วันที่ 8.30-12.00 13.00-16.30

วันที่ 1

หลักการปฐมพยาบาล การประเมินการบาดเจ็บ
( หน่วยการเรียนที่ 1 )

บาดแผล การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล
(หน่วยการสอนที่ 2 )

วันที่ 2

ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
( หน่วยการสอนที่ 3)

การบาดเจ็บของกระดูก ข้อ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (หน่วยการเรียนที่ 4 )

วันที่ 3

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลัก
วัยผู้ใหญ่
(หน่วยการเรียนที่ 5)

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลัก
วัยเด็กและทารก
( หน่วยการเรียนที่ 6 )

วันที่ 4

แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์
( หน่วยการเรียนที่ 7 )

ฝึกเสริมทักษะ
( หน่วยการเรียนที่ 8)

วันที่ 5

ทดสอบปฏิบัติรายบุคคล
( หน่วยการเรียนที่ 9 )

สถานการณ์จำลอง
( หน่วยการเรียนที่ 10 )


วิธีการอบรมบรรยาย   สาธิตและฝึกปฏิบัติ   สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม5 วัน
รับจานวน50 คน
วิทยากร วิทยากรของกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้อง 2 – 3
คุณสมบัติผู้อบรม

อายุระหว่าง 18 – 60 ปี สุขภาพแข็งแรง  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี สามารถ

เข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร   จำนวน 50 คน

ไม่รับสมัครภิกษุ สามเณร แม่ชี และสตรีมีครรภ์

ค่าลงทะเบียนอบรม2500 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน มีอายุ 3 ปี
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2 FAX: 02- 253 -4802