หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic First Aid

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์  และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
 2. ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
 3. สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
 4. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
 2. ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
 3. สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
 4. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

หัวข้อการอบรม

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์  และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
 2. ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
 3. สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
 4. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

หัวข้อการอบรม  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.

 

ภาคทฤษฎี

 • หลักการปฐมพยาบาล
 • ภาวะหมดสติ
 • การชัก
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
 • การสำลัก

ภาคปฏิบัติ

 • การประเมินผู้บาดเจ็บ
 • การจัดท่านอนที่ปลอดภัย
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
 • การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว

ภาคทฤษฎี

 • เลือดออกและการห้ามเลือด
 • กระดูกหัก  การเข้าเฝือกชั่วคราว
 • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ภาคปฏิบัติ

 • การห้ามเลือด
 • การเข้าเฝือก ข้อมือหัก ข้อศอกหักขาท่อนล่างหัก
 • การเคลื่อนย้ายแบบอุ้มนั่งบนมือแบบจับ 2,3,4 มือ

วิธีการอบรมบรรยาย   สาธิตและฝึกปฏิบัติ   สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ระยะเวลาการอบรม1 วัน
รับจานวน50 คน
วิทยากรวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้อง 2 – 3
คุณสมบัติผู้อบรมอายุระหว่าง 18 – 60 ปี สุขภาพแข็งแรง  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี ไม่รับสมัครภิกษุ สามเณร แม่ชี และสตรีมีครรภ์
ค่าลงทะเบียนอบรม600 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีอายุ 3 ปี, ชุดลงทะเบียน ได้แก่ กระเป๋า 1 ใบ, หนังสือคู่มือการปฐมพยาบาล จำนวน 1 เล่ม, สมุด 1 เล่ม, ปากกา 1 ด้าม, อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ
การรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อโทร: 02 – 256 – 4041-2   FAX: 02- 253 -4802