"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ผิดพลาด

  • ต้องขออภัย หลักสูตรนี้ปิดแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 3 สำหรับประชาชน
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 3 สำหรับประชาชน จำนวน 50 คน

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
พร้อมด้วยวิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย จ.สตูล
19-6-61 อบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย จ.สตูล รุ่นที่ 1 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตสตูล 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจ.สตูล มอบหมายให้นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาดจ.สตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม โครงการจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทยจ.สตูล รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 โดยมี นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยวิทยากรพี่เลี้ยงจากสภากาชาดไทย และจิตอาสากว่า70คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดนครนายก ในการนี้นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน
นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1 

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วันปฐมพยาบาลโลก
วันปฐมพยาบาลโลก  เกิดขึ้นจากฉันทามติของสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงนานาประเทศ ให้เป็นวันแห่งการรณรงค์  เพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศและประชาคมโลก  ตระหนักถึงความสำคัญของ   การปฐมพยาบาล