หลักสูตร

หลักสูตรด้านปฐมพยาบาล

 1. การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
 2. การปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 3. ฟื้นฟูการปฐมพยาบาล
 4. การปฐมพยาบาล 1 วัน
 5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 6. ฝึกอบรมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
 7. การเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล
 8. การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน : นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายอบรมปฐมพยาบาล
 9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านปฐมพยาบาล
 10. วิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น


หลักสูตรด้านสุขภาพอนามัย

 1. การดูแลผู้สูงอายุ
 2. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 3. วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 4. วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ
 5. พี่เลี้ยงเด็ก
 6. เคหพยาบาล
 7. วิทยากรเคหพยาบาล
 8. การดูแลมารดาและทารก