Tell us story


ตัวอย่างเหตุการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดูแล ให้ความช่วยเหลือตนเอง ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ โดยนำความรู้ หรือสิ่งที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์

ตัวอย่างเหตุการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดูแล ให้ความช่วยเหลือตนเอง ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
โดยนำความรู้ หรือสิ่งที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน
ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์


 

 


อ่านเพิ่มเติม...

หน้า: 1