ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564

รายละเอียดการจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก 2564

อ่านเพิ่มเติม...

วันปฐมพยาบาลโลก 2564

รายละเอียดการจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564
ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมทุกหลักสูตรเป็นแบบผสมผสาน
( Blended Learning )

อ่านเพิ่มเติม...

การขอยกเลิกการเข้ารับการอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน

รายละเอียด และแบบฟอร์มขอยกเลิกการเข้ารับอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน

อ่านเพิ่มเติม...