ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายออนไลน์ "Lifelong First Aid Learning ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด"

เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม

สำหรับผู้มาติดต่องานกับงานบรรเทาทุกข์ อาสากาชาด ยุวกาชาด เหล่ากาชาด อาสาสมัคร การจัดอบรม สวางคนิเวศ ศูนย์ราชการุณย์ งานด้านสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และงานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับประชาชนทั่วไป

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับประชาชนทั่วไป
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 7

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการ
“พัฒนาความรู้ มุ่งสู่จิตสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย”

อ่านเพิ่มเติม...