ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ Trainer Bank หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ( สำหรับวิทยากร )

จำนวน 20 คน

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อจัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

                                       ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                               เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อจัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
                              การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

Basic Life Support ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน”

Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 2  สำหรับประชาชนทั่วไป รับสมัครรุ่นละ 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...