มัลติมีเดีย / MULTIMEDIA


Smart Healthy 05 TC TRCS

Smart Healthy ตอนที่ 5  "New Normal" วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19 "ตระหนัก ใส่ใจ มีวินัย การ์ดอย่าตก"

อ่านเพิ่มเติม...

Smart Healthy 04 TC TRCS

Smart Healthy ตอนที่ 4  วิธีดูแลสุขภาพใจง่ายๆช่วงโควิด ด้วย "3 รักฝ่าวิกฤติโควิด 19"

อ่านเพิ่มเติม...

Smart Healthy 03 TC TRCS

Smart Healthy ตอนที่ 3 “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วถึงตายป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

อ่านเพิ่มเติม...

Smart Healthy 02 TC TRCS

Smart Healthy ตอนที่ 2 “รู้เท่าทันไวรัสโคโรน่า 19” 

อ่านเพิ่มเติม...

Smart Healthy 01 TC TRCS

Smart Healthy เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เช่น โรคที่คนไทยพบบ่อย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ความรู้ที่ได้สามารถนำไปดูแลตนเอง คนในครอบครัว และชุมชนได้

อ่านเพิ่มเติม...