สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริม การป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิกในครอบครัว  ผู้ดูแลและอาสาสมัคร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลและอาสาสมัครอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การช่วยเหลือทางทะเล และความปลอดภัยทางน้ำ

เป็นหนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล / ทางน้ำที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้แผนที่และยุทธศาสตร์  รวมทั้งระบบการสื่อสาร  การใช้วิทยุ  การรายงานเหตุด่วนอันตรายจากทะเลและการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการอบรมในโครงการช่วยเหลือทางทะเล  ซึ่งมีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่ทันสมัย ชัดเจน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
 

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้สั้นและเข้าใจง่าย  เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือวิทยากร การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านอนามัยในบ้าน

เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้น เพื่อให้วิทยากรสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านอนามัยในบ้านนำไปใช้เป็นแนวทางในการอบรมหลักสูตรอนามัยในบ้านให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม...