สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


คู่มือวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

คู่มือวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้วิทยากรเครือข่ายใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรม "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยคู่มือนี้มีการจัดทำกรอบแนวทางการสอน สาระวิชา ระยะเวลา กิจกรรม อุปกรณ์ สื่อการสอน และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดอบรมความรู้ของวิทยากรเครือข่าย เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุตต่อประชาชน นอกจากนี้วิทยากรเครือข่ายยังสามารถใช้คู่มือนี้ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

หนังสือความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือประกอบการอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลแก่จิตอาสาสภากาชาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ให้ได้รับความรู้ จุดประกายความสนใจเรื่องการปฐมพยาบาล และเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการปฐมพยาบาลอย่างจริงจัง นำไปสู่ทักษะการปฐมพยาบาลที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ทำให้ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทางด้านการปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้สั้นและเข้าใจง่าย  เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

การช่วยเหลือทางทะเล และความปลอดภัยทางน้ำ

เป็นหนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล / ทางน้ำที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้แผนที่และยุทธศาสตร์  รวมทั้งระบบการสื่อสาร  การใช้วิทยุ  การรายงานเหตุด่วนอันตรายจากทะเลและการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการอบรมในโครงการช่วยเหลือทางทะเล  ซึ่งมีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่ทันสมัย ชัดเจน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
 

อ่านเพิ่มเติม...