สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


หนังสือเคหพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หนังสือเคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( ฉบับการ์ตูน )  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยได้รับรวบรวมสาระความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน อย่างสั้นๆ เข้าใจง่ายในรูปแบบของการ์ตูน สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปศึกษา เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวเมื่อยามเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้
 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือเคหพยาบาล หลักสูตรและคู่มือวิทยากร

หลักสูตรและคู่มือวิทยากร จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรการอบรมวิทยากรเคหพยาบาล เพื่อให้วิทยากรมีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และขยายผลการฝึกอบรม ความรู้เรื่องเคหพยาบาลไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มให้เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือรู้รักษ์สุขภาพ

หนังสือรู้รักษ์ สุขภาพ เนื้อหามุ่งเน้นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงการดูแลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือสุขภาพดีเริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน

หนังสือสุขภาพดี เริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรอนามัยในบ้าน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเพื่อให้ผู้เข้าการอบรม และผู้สนใจนำความรู้ด้านอนามัยในบ้านไปทบทวนหรือเผยแพร่ นำไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไท

อ่านเพิ่มเติม...

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

หนังสือสูงวัยใส่ใจสุขภาพ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจทุกท่านให้ได้รับความรู้ในการรักษาสุขภาพอย่างง่าย เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ การดูแลตนเองในการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ การออกกำลังกาย การประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน โรคน่ารู้ หลักการใช้ยา การป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม...