สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


หนังสือ การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ

หนังสือเล่มนี้เน้นให้เห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การพลัดตกหกล้ม การสำลักอาหาร ฯลฯ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายในวัยสูงอายุ ทำให้ได้รับอันตรายจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินอันเนื่องจากโรคประจำตัว เช่น การเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูง ฯลฯ เนื้อหาและภาพประกอบง่ายต่อการทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ครู นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครและบุคคลที่สนใจใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยฉุกเฉินปลอดภัย ภายในหนังสือมีภาพขั้นตอนการการปฐมพยาบาลที่ชัดเจน ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่จะปฏิบัติตาม รวมถึงหนังสือเล่มนี้ยังใช้เป็นคู่มือเพื่อทบทวนความรู้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้น

ราคา 60 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลที่ควรรู้สำหรับเด็ก

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น โดยเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก เนื้อหาและภาพประกอบสร้างในรูปแบบของการ์ตูน ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อให้อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแล และ ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งซีกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีรูปภาพประกอบชัดเจน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเองในทุกเรื่อง สามารถใช้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี อีกทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปในเมื่อสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ  จึงถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเตรียมรับมือกับ การดูแลตนเองเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

อ่านเพิ่มเติม...