สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


การดูแล และ ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

หนังสือ                         การดูแล และฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งซีกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

หนังสือ             การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีรูปภาพประกอบชัดเจน    เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเองในทุกเรื่อง สามารถใช้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี อีกทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปในเมื่อสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ    จึงถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเตรียมรับมือกับ การดูแลตนเองเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว
ราคา                 150 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

หนังสือ การดูแลผู้สูงอายุ
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริม การป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิกในครอบครัว  ผู้ดูแลและอาสาสมัคร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลและอาสาสมัครอีกด้วย
ราคา                 150 บาท           
 

อ่านเพิ่มเติม...

การช่วยเหลือทางทะเล และความปลอดภัยทางน้ำ

หนังสือ             การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (Sea Search and Rscue & Watr Safty) 
เป็นหนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล / ทางน้ำที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้แผนที่และยุทธศาสตร์  รวมทั้งระบบการสื่อสาร  การใช้วิทยุ  การรายงานเหตุด่วนอันตรายจากทะเลและการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการอบรมในโครงการช่วยเหลือทางทะเล  ซึ่งมีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่ทันสมัย ชัดเจน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
 

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หนังสือ                         การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้สั้นและเข้าใจง่าย  เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องด้วยตนเอง
 

อ่านเพิ่มเติม...