สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


หนังสือเคหพยาบาล หลักสูตรและคู่มือวิทยากร

หลักสูตรและคู่มือวิทยากร จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรการอบรมวิทยากรเคหพยาบาล เพื่อให้วิทยากรมีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และขยายผลการฝึกอบรม ความรู้เรื่องเคหพยาบาลไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มให้เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือเคหพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หนังสือเคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( ฉบับการ์ตูน )  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยได้รับรวบรวมสาระความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน อย่างสั้นๆ เข้าใจง่ายในรูปแบบของการ์ตูน สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปศึกษา เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวเมื่อยามเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้
 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือคู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ใช้เป็นคู่มือในการจัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมีการบอกแนวทางในการจัดอบรม รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่วิทยากรเครือข่ายฯ ต้องจัดทำเมื่อมีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน เพื่อเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางของสภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือคู่มือวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คู่มือวิทยากรเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ใช้เป็นคู่มือในการจัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมีการจัดทำกรอบแนวทางการสอนของแต่ละวิชาในส่วนของผลการเรียนรู้ สาระวิชา ระยะเวลา กิจกรรม อุปกรณ์สื่อการสอน และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดอบรมความรู้ของวิทยากรเครือข่ายฯ เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้วิทยากรเครือข่ายฯ ยังสามารถใช้ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือคู่มือปฐมพยาบาล

เป็นคู่มือประกอบการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง โดยได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมด 8 บท เนื้อหาวิชาในบทต่างๆ ของหลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ทำการรวบรวมเรียบเรียงใหม่ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้

ราคา 120 บาท

อ่านเพิ่มเติม...