สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


การปฐมพยาบาลที่ควรรู้สำหรับเด็ก

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น โดยเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก เนื้อหาและภาพประกอบสร้างในรูปแบบของการ์ตูน ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อให้อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแล และ ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งซีกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีรูปภาพประกอบชัดเจน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเองในทุกเรื่อง สามารถใช้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี อีกทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปในเมื่อสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ  จึงถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเตรียมรับมือกับ การดูแลตนเองเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริม การป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิกในครอบครัว  ผู้ดูแลและอาสาสมัคร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลและอาสาสมัครอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือคู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ใช้เป็นคู่มือในการจัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมีการบอกแนวทางในการจัดอบรม รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่วิทยากรเครือข่ายฯ ต้องจัดทำเมื่อมีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน เพื่อเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางของสภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...