สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


หนังสือคู่มือวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คู่มือวิทยากรเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ใช้เป็นคู่มือในการจัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมีการจัดทำกรอบแนวทางการสอนของแต่ละวิชาในส่วนของผลการเรียนรู้ สาระวิชา ระยะเวลา กิจกรรม อุปกรณ์สื่อการสอน และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดอบรมความรู้ของวิทยากรเครือข่ายฯ เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้วิทยากรเครือข่ายฯ ยังสามารถใช้ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือคู่มือปฐมพยาบาล

เป็นคู่มือประกอบการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง โดยได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมด 8 บท เนื้อหาวิชาในบทต่างๆ ของหลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ทำการรวบรวมเรียบเรียงใหม่ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้

ราคา 120 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือ การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ

หนังสือเล่มนี้เน้นให้เห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การพลัดตกหกล้ม การสำลักอาหาร ฯลฯ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายในวัยสูงอายุ ทำให้ได้รับอันตรายจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินอันเนื่องจากโรคประจำตัว เช่น การเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูง ฯลฯ เนื้อหาและภาพประกอบง่ายต่อการทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือวิทยากร การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านอนามัยในบ้าน

เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้น เพื่อให้วิทยากรสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านอนามัยในบ้านนำไปใช้เป็นแนวทางในการอบรมหลักสูตรอนามัยในบ้านให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ครู นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครและบุคคลที่สนใจใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยฉุกเฉินปลอดภัย ภายในหนังสือมีภาพขั้นตอนการการปฐมพยาบาลที่ชัดเจน ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่จะปฏิบัติตาม รวมถึงหนังสือเล่มนี้ยังใช้เป็นคู่มือเพื่อทบทวนความรู้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้น

ราคา 60 บาท

อ่านเพิ่มเติม...