สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

หนังสือความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือประกอบการอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลแก่จิตอาสาสภากาชาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ให้ได้รับความรู้ จุดประกายความสนใจเรื่องการปฐมพยาบาล และเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการปฐมพยาบาลอย่างจริงจัง นำไปสู่ทักษะการปฐมพยาบาลที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ทำให้ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทางด้านการปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

คู่มือวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้วิทยากรเครือข่ายใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรม "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยคู่มือนี้มีการจัดทำกรอบแนวทางการสอน สาระวิชา ระยะเวลา กิจกรรม อุปกรณ์ สื่อการสอน และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดอบรมความรู้ของวิทยากรเครือข่าย เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุตต่อประชาชน นอกจากนี้วิทยากรเครือข่ายยังสามารถใช้คู่มือนี้ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

หนังสือสูงวัยใส่ใจสุขภาพ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจทุกท่านให้ได้รับความรู้ในการรักษาสุขภาพอย่างง่าย เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ การดูแลตนเองในการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ การออกกำลังกาย การประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน โรคน่ารู้ หลักการใช้ยา การป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือสุขภาพดีเริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน

หนังสือสุขภาพดี เริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรอนามัยในบ้าน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเพื่อให้ผู้เข้าการอบรม และผู้สนใจนำความรู้ด้านอนามัยในบ้านไปทบทวนหรือเผยแพร่ นำไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไท

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือรู้รักษ์สุขภาพ

หนังสือรู้รักษ์ สุขภาพ เนื้อหามุ่งเน้นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงการดูแลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...