กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ทบทวนความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meeting

อ่านเพิ่มเติม...

ทบทวนความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน ( เขาใหญ่ ) จังหวัดนครราชสีมา

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meeting

อ่านเพิ่มเติม...

ทบทวนความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meeting

อ่านเพิ่มเติม...

ทบทวนความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับครูโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการ จังหวัดลำปาง

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meeting

อ่านเพิ่มเติม...

ทบทวนความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meeting

อ่านเพิ่มเติม...